Cryptosporidium and Giardia: Leading Causes of Waterborne Illnesses

What are Cryptosporidium and Giardia? Found all over the world, Cryptosporidium parvum (often referred to as simply “Crypto”) and Giardia lamblia (“Giardia”) are common protozoan parasites that are two of the leading causes of waterborne illnesses. What is a protozoa? Protozoa are microscopic, single-celled organisms that are often [...]